OBEC VODĚRADY

oficiální stránky

Pro občany:

FOTOGALERIE

Kontaktní
informace

Obec Voděrady
Voděrady 70
517 34

Telefon: 494 384 524
e-mail / podatelna:
urad@obec-voderady.cz
Datová schránka:
afxbair

Úřední hodiny:
PO, ST: 14:00 - 17:00

IČ: 00 27 55 06
DIČ: CZ00 27 55 06
číslo účtu:
124 0143 339 / 0800

ČESKÁ OBEC ZPRÁVY

CZECHPOINT

GDPR

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (anglicky General Data Protection Regulation, zkratka GDPR), plným názvem Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), je nařízení Evropské unie, jehož cílem je výrazné zvýšení ochrany osobních dat občanů.


Obec Voděrady, Voděrady 70, 517 34 Voděrady, IČ: 00275506, jakožto správce osobních údajů, s odkazem na čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) Vás informuje o:


 1. Osobní údaje jsou shromažďovány a dále zpracovávány, pokud je zpracování nezbytné:
  • 1.1 Na základě plnění právních povinností/legislativy.
  • 1.2 Pro splnění smlouvy mezi obcí u a subjekty těchto osobních údajů.
  • 1.3 Na základě oprávněného zájmu správce.

 2. Kontaktní osobou, pověřencem pro ochranu osobních údajů (DPO), byl pro naši organizaci jmenován Mgr. Karel Rejent, tel. 608 525 693, email: rejent@ictplus.cz
  • 2.1 V případě dotazů ohledně zpracování Vašich osobních údajů, které budou mít povahu:
   • a) účel uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení,
   • b) zpracování, vznesení námitky proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů, dotaz k údajům zpracovávaných na základě souhlasu a rovněž za účelem odvolání tohoto souhlasu se zpracováním osobních údajů.

   kontaktujte, prosím, našeho pověřence na výše uvedenou adresu. Vaše dotazy přijímáme pouze písemnou formou

  • 2.2 Nebudete-li Vám vyhověno v zákonné lhůtě či se Vám bude zdát naše vyjádření v rozporu s Vaším, máte právo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.
  • 2.3 Se svým podnětem se můžete obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.
  • 2.4 Dovolujeme si Vás upozornit, že námi poskytnuté informace budou předány v rozsahu čl. 13 a 15 GDPR.
  • 2.5 Žádost o výčet osobních údajů o Vaší osobě nad rámec č. 15, GDPR, lze poskytnout pouze na základě písemné žádosti, s úředně ověřeným podpisem, odeslaným na Obecní úřad Voděrady, Voděrady 70, 517 34 Voděrady, k rukám pověřence pro ochranu osobních údajů anebo osobně, po předchozí domluvě s pověřencem pro ochranu osobních údajů a po prokázání totožnosti platným občanským průkazem. Tuto žádost nelze vyřídit skrze emailovou komunikaci.
  • 2.6 Dovolujeme Vás si upozornit, že poskytnutí informací nad rámec čl. 13 a 15 GDPR, odst., bude správcem účtováno dle č. 15 GDPR, odst. 3, tedy dle aktuálně platného ceníku.

 3. Dovolujeme si Vás upozornit na skutečnost, že z kulturních, sportovních, společenských akcí, pořádaných obcí Voděrady, může být pořizován audio-vizuální záznam, který bude určen pro vlastní potřebu organizace a nebude předáván třetí straně či sloužit k marketingovým účelům.
| | © 2015 Obec Voděrady - www.obec-voderady.cz | úvod správce webu